مردان راهی برای ترقی زنان در فناوری اطلاعات

خانم کتی فرترز نمونه بارز زن موفقی است که در طول 27 سال فعالیت خود در حوزه IT که اغلب با فشار همکاران مرد خود مواجه میشد, پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد.

ایشان در اوایل فعالیت خود از سمت برنامه نویسی به مدیریت IT ارتقاء پیدا کرد که از سوی همکاران مرد مورد حسادت قرار میگرفت, ولی چندسال بعد از فعالیت خود روحیه و اعتماد به نفس خود را از مردان به دست می آورد. خانم فرترز میگوید: زنان نباید خود را دست کم گرفته و از پیشرفت در حیطه آی تی دست بکشند و در این راه مردان میتوانند نقش بسیار تاثیرگذاری در پیشرفت زنان داشته باشند. قدرت زنان به تنهایی ضامن موفقیت آنان نیست گرچه هنوز در این رشته حرف اول را مردان میزنند.

بر اساس آمار اعلام شده بیشتر مردان در زمینه حل مسائل شبکه های کامپیوتری و مشاوره شغلی برای یافتن خط مشی شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات IT متکی به زنان هستند.