اوراکل و برنامه نویسی گیم با زبان Java

اوراکل در تلاش است با ستفاده از این نرم افزار باعث کاهش خشم و استرس در کودکان شود. جاوا نگهبان، با استفاده از Jcp به طور سازدنده می تواند درگیر اوراکل باشد و از کلیدواژه های خاص و به صورت خام استفاده میکند. Java نگهبان از دو جناح مورد بررسی قرار میگیرد که شامل  جاوا EE ، و Microprofile.io، است که باعث همکاری و مشارکت در Red Hat و IBM شده است. و همچنین بیشتر کاربران با این شرکت کار کرده اند و Gaue ابزاری است برای پیوستن به نیروهای جاوا EE  برای پذیرش آینده ای بهتر.

با توجه به دید گسترده از دنیای برتر تکنولوژی در این حوزه و حرکت سیار، بسیار سریع   نیاز به روز شدن و بالاتر بردن سطح دانش هستیم .

 اوراکل تلاش می کند بازی خوب با شورشیان جاوا خام در ابتدا توسط از InfoWorld منتشرشود.