شرکت Fortinet راهی برای کمبود استعداد و ایجاد این شکاف است .

از طریق این شرکت و با بکارگیری نیروهای سربازان که در سراسر کشور در جهت صنعت امنیت سایبری و آموزش به آنها انتقال داده میشود. و در توزیع و فن آوری ده ها تن از Fortivets آموزش داده شده است.و در حال حاضر بسیاری از این افراد ثبت نام کرده اند و یا با موفقیت در این دوره ها مشغول به کار هستند.

نحوه کار با برنامه  Fortiveteran بدین گونه است که به سه گروه A,B,C تقسیم میشود،  گروه A کسانی هستن که دانش زیادی در این زمینه ندارند ولی دارای استعدادهای درخشانی در زمینه منابع انسانی هستند،  گروه B دارای دانش عمومی و درک خوبی از شبکه ها در جهت امنیت سایبری دارند  و مستلزم آن این است که در آن محیط کار کرده باشند، و گروه C افرادی که در حال حاضر تجربه امنیت سایبری را کسب کرده اند.