hybrid cloud اقدامی ضروری برای شرکت های IT

براساس تحقیقات به عمل آماده در وال استریت ژورنال،بازار hybrid cloud با نرخ رشد مرکب سالانه 27 درصد در بازه زمانی 2016 تا 2019 ، رشدی بسیار سریعتر از تمامی بازارIT خواهد داشت.در سال 2019 cloud infrastracture ، هزینه ایی بالغ بر 46 درصد از کل هزینه های زیر ساخت شرکتهای  فناوری اطلاعات خواهد بود.واضح است که هایبراید کلاد در حال تبدیل شدن به یک سفر ضروری برای مدیران شرکت های IT است اما این مسیر می تواند مبهم و پوشیده از مشکلات باشد.

7 شیوه برای روشن شدن مسیر و کاهش مشکلات وجود دارد.

- با ایجاد یک نگاه تازه در زیرساخت فناوری اطلاعات و برنامه های کاربردی و خدمات مورد استفاده در سراسر شرکت،اتحاد ایجاد کنید.

- استخدام کارشناس شخص ثالث فروشنده اگونستیک vendor-agonostic

- چشم انداز فناوری فعلی خودرا ارزیابی کنید.

- راه حل hybrid cloud خود را طراحی کنید.

- زیرساخت های هایبراید کلاد خود را گسترش و اسقرار دهید.

- زیر ساخت hybrid cloud خود را مدیریت و نظارت کنید.

- انتقال به IT به عنوان یک کارگزار سرویس ITaaSB