برنامه ریزی ایالات متحده برای استقرار فن آوری LTE برای نصب Wi-FI

این خبر خوبی برای هر کسی که در مورد شبکه های LTE با فرکانسهای حمل ترافیک WI-FI نگران کرده است از طریق این آزمون WFA و حامیان LTE-U از جمله ورایزون و Qualcomm مورد تست و آزمایش قرار گرفته است و اطمینان کافی حاصل شده است. در آینده نزدیک Wi-Fi Alliance یک کار خوب با T-Mobile ارایه خواهد داد. Verizon Wireless مانند یک بلندگو و T-Mobile USA بر مبنای فن آوری های مرتبط LAA مجوز دسترسی خواهد داشت و توسط WI-FI مورد بررس قرار گرفته است.

کمیسیون ارتباطات فدرال در تصویب محصولات LTE-U تا زمانی که صنعت و راه حل آن برگزار شد. رئیس جمهور ارشد گروه مصرف کننده دانش عمومی گفت لمس نور ممکن است یک مدل برای چگونگی تنظیم تعداد فزاینده ای از مسائل باشد  و ما در حال راه اندازی انتظارات برای چگونگی بهتر و حل این مسئله هستیم.