برسی نقش و اهمیت طراحی شبکه در حوزه پروژه های نتورک که یکی از پیچیده ترین امور برای متخصصین این حوزه می باشد و معرفی معیار های جدید در Network Design به کارشناسان IT و فناوری

چرا در پروژه های شبکه یکی از پیچیده ترین امور طراحی نتورک می باشد؟

در حوزه پروژه های شبکه یکی از پیچیده ترین امور طراحی شبکه می باشد. دلیل این پیچیدگی به فاکتورهای زیادی مربوط می شود که برخی از آنها عبارتند از:

1. طراحی شبکه در هر پروژه شبکه متفاوت است.
2. طراحی شبکه تلفیق دانش و تجربه می باشد.
3. طراحی شبکه تابع زمان در حین بررسی خواسته ها و پس از آن تغییر می کند.
4. طراحی شبکه الگو و فرمول مشخصی ندارد.
5. طراحی شبکه منوط به دید آینده‌نگر می‌باشد.
6. طراحی شبکه نیاز به داشتن دید مدیریتی دارد.
7. طراحی شبکه نیاز به اشراف در دیگر حوزه های فنی شبکه دارد.

برسی نقش و اهمیت طراحی شبکه در حوزه پروژه های نتورک که یکی از پیچیده ترین امور برای متخصصین این حوزه می باشد و معرفی معیار های جدید در Network Design به کارشناسان IT و فناوری

به همین جهت طراحی شبکه Network Design کار هر شبکه کاری نیست.

معرفی فاکتورهای جدید در زمینه طراحی شبکه

معیارهای جدیدی در حوزه طراحی شبکه در چند سال اخیر به عنوان فاکتورهای تعیین کننده مطرح می باشد.

در واقع اگر فاکتورهای جدید در طراحی لحاظ نشده باشند شبکه Well-designed نیست.

1. Self-Healing
2. Self-Optimizing
3. Self-Aware
4. Self-defending