شرکت پست ایران، مستر کارت بین المللی در ایران ارائه می‌دهد.
بر این اساس امکان ارائه این خدمات در ۶۵۰ شهر فراهم خواهد شد. ارائه مسترکارت در حوزه پست با همکاری یک اپراتور دولتی در کنار دو اپراتور خصوصی صورت خواهد پذیرفت. وزیر ارتباطات با اشاره به خدمات هوشمند پست و طراحی آن ها، اظهار کرد: بر اساس سرویسی که از روز یکشنبه مورخ 24 مرداد 95 ارائه آن آغاز شده، مقاصد ماموران پستی رصد شده و مشخص است که در نهایت مرسوله به چه کسی تحویل داده می‌شود.