وقتی که دانش آموز از معلم زرنگ تر می شود و با ارسال یک ایمیل فیشینگ Email Phishing حاوی لینک دسترسی به پرتال دبیرستان نمرات امتحانش را دستکاری می کند.

ارسال ایمیل فیشینگ به معلم و دسترسی به پرتال دبیرستان

این روزها انگار دانش آموزان از معلمها زرنگ تر شده اند به گونه ای که یک دانش آموز 16 ساله در کالیفرنیا که نمرات امتحانش بد شده بود برای معلم خود یک ایمیل فیشینگ فرستاد. این ایمیل حاوی یک لینک بود که معلم را به صفحه ای مشابه صفحه پرتال دبیرستان منتقل می کرد.

وقتی که دانش آموز از معلم زرنگ تر می شود و با ارسال یک ایمیل فیشینگ Email Phishing حاوی لینک دسترسی به پرتال دبیرستان نمرات امتحانش را دستکاری می کند.

روش دانش آموز زرنگ برای دستکاری نمرات خود

معلم فریب این Email فیشینگ را خورده و در صفحه جعلی پورتال دبیرستان اقدام به لاگین کرده بود. به این ترتیب دانش آموز به اطلاعات Account معلم دسترسی پیدا کرده بود.

این دانش آموز با لاگین به پوتال مدرسه نمرات خودش را دستکاری و ارتقا داده بود همچنین نمرات بین 10 تا 15 نفر دیگر را هم تغییر داده بود تا رتبه اش در مدرسه بالاتر برود!

پلیس این دانش آموز را که اقدام به دستکاری نمرات امتحانش با ارسال یک ایمیل فیشینگ کرده بود شناسایی و دستگیر کرده است.