شکل دهی و مجموعه تغییرات در چرخه hybrid cloud

بطور فزاینده عملکرد بالای سازمانهای IT در حال گرفتن یک رویکرد جامع مبتنی بر اتوماسیون مدیریت عملکرد نرم افزار (APM)می باشد. چنین رویکردی بطور ویژه برای کاربردهای مقصد برای استقرارhybrid مهم است. با این حال اکثریت ابزارهای لازم APM دید روشنی به بخش مجزا محیط اجرایی هایبرید در مقابل کلیت end-to-end تراکنش ، ارائه می دهد. علاوه بر این تمرکزآنها  تنها در زمینه مدیریت سیستم های تولید در تقابل با یک تیم IT قرار می گیرد که همیشه می توانند یک ابزار باکیفیت در قالب نرم افزار تولید کنند.

از پیشرو قالب APM در طول چرخه حیات نرم افزار برای بهینه سازی توسعه، استقرار، نگهداری، و مدیریت محیط نرم افزار هایبرید می توان استفاده کرد و همچنین APM بهترین شیوه برای مدیریت برنامه های هیبریدی می باشد.فرآیندهای تحلیل علت ریشه، پایان به پایان ردیابی معامله، تشخیص سطح کد، و تجزیه و تحلیل ورود به سیستم، قابلیت حیاتی APM  هستند.