کسب و کار دیجیتالی با روشهای برقراری رابطه با ملاقات سی آی او و سی ام او

CMOS و مدیران ارشد اطلاعات از زمینه های مختلف در خصوص کسب و کار دیجیتالی و نحوه کار در رابطه خود خبر دادند و اعلام کردند بسیار مهم است هنگامی که Akamai بخواهد برگزار شود نیاز به پایه و اساس کسب و کار متلزم یک رابطه خوب همزمان با بازه همزمانی است. از آنجائیکه ارائه دهنده گان شبکه های تحویل CIO در حال Rinklin هستند ممکن است برای کمک به افزایش سرعت یک وب سایت و یا استقرار یک ابزار فروش تونایی پاسخ گروه بازاریابی و یا ارائه دهندگان خدمات خارج برای بلند کردن اجسام سنگین تبدیل شده اشت. همه چیز برای اولین بار در CIO به چین و رونق بازاریابی پدید آمد و به سمت بازاریابی دیجیتال تغییر برای سال های بسیاری برای بدست گرفتن یک فرصت بازار است. فن آوری بازاریابی در بسیاری از شرکت ها در حال تشدید تکنولوژی سرمایه برای اجرای استراتژی بازاریابی جدید است. 

تجربه مشتری و تکنولوژی دست در دست CIO و CMO و نیاز به بازریابی بیشتر در سال های آینده نشانه هایی از روند گرم شدن این رونق پیدا شده است. در حالی که هر دو برنامه نیاز به اتحاد و یک برنامه با استراتژی مشترک را دربر می گیرد در هر دو گروه معتقدند فرآیند برنامه ریزی بر پایه کسب و حفظ مشتری و وفاداری آن در این فرآیند درگیر رهبران فناوری CIO نقش مهمی ایفا می کند . فراتر از ایجاد این نقش در بسیازی اط شرکت ها می توانند به پرورش رابطه بین فناوری اطلاعات و بازاریابی اشاره کرد و مدیریان فناوری اطلاعات به صورت دوره یاد می گیرند در داخل به فروش و نقطه تجربه مشتری نمایش و یادگیری کسب و کار با توجه به تکنولوژی زرنگ و دانا یک تحلیل گر کسب و کار IT به تیم رهبری بازاریابی با چیدمان کمک می کند.