تکنولوژی قوی تر بنیاد JQuery

بنیاد JS یک پروژه از بنیاد لینوکس و بهترین شیوه در میان نرم افزار است. پروژه های جاوا در سمت سرور مانند کتابخانه جی کوئری، باشگاه جعبه ابزار Linting، چارچوب تست اتوماسیون و موتور بسیار سبک وزن Jerryscript قرار گرفته است. اکنون استفاده از جاوا اسکریپ در فروشگاه ها در سراسر کشور توسط 17 نفر از سردبیران جاوا اسکریپ و 22 چارچوب آماده تصویب می باشد. Borches مدیر اجرائی بنیاد جی کوئری این تحول را شروعی برای نوآوری پروژه های بزرگ و آسان تر شدن کدهای برنامه نویسی مرتبط با فن آوری دانسته است. در این راستا یک کمیته مشورتی شامل نمایندگان سازمان های عضو پروژه های خود، نبیاد نود و جامعه جاوا اسکریپ در جهت رائه راه هکاری بهتر اتخاذ تصمیم میکنند. لازم به ذکر است در موارد زیر لیست کامل پروژه های Js را می توان اشاره کرد:
Appium
Chassis
Dojo
Eslint
Esprima
Globalize
Grunt
Interledger.js
Intern
Jed
Jerryscript
Jquery