سازماندهی قطعات فیزیکی ماشین های مجازی

استفاده از تکنولوژی مجازی سازی، جهت ایجاد نمونه های مجازی شبکه (Network)، ذخیره ساز (Storage) و یا سیستم عامل (OS) سبب می شود که در حالی که استفاده از منابع موجود و مقیاس پذیری را بهبود می بخشیم؛ به نوعی مدیریت را نیز جامع و متمرکز کنیم. معمولاً بر روی یک سرور فیزیکی، ماشین های مجازی بسیاری ایجاد می شود که هر کدام از آن ماشین ها مسئول سرویس دهی به تعداد زیادی از کاربران می باشند.
بنابراین سیستم مجازی سازی و ذخیره سازهای استفاده شده باید به گونه ای باشند که مشخصه هایی همچون High Availability، امنیت داده (Data Safety) و کارآیی مطلوب (Good Performance) را دربر گیرند. ذخیره سازهایی که برای مجازی سازی استفاده می شوند؛ مجموعه ای از قطعات فیزیکی می باشند که مدیریت و سازماندهی آن ها از طریق نرم افزار صورت می گیرد و ماشین های مجازی و اطلاعات کاربران بر روی آنها ذخیره و پشتیبانی می شوند.