هدف قراردادن تمام ارگان ها توسط بدافزار Uroburos

کارشناسان امنیتی شرکت آلمانی جی دیتا بدافزار پیچیده و خطرناکی را کشف کرده اند. متخصصان امنیتی G Data بخش بسیار پیشرفته و پیچیده ای از بدافزار را تحلیل کرده اند که برای سرقت اطلاعات محرمانگی طراحی شده است. این بدافزار Uroburos نام دارد که مرکب از دوفایل می باشد، یکی راه اندازی و دیگری سیستم مجازی رمزگذاری می باشد. همچنین به راحتی قادر خواهد بود کل سیستم را آلوده کند و دستورات را مخفی کند یا دستورات جدید اعمال کند و یا حتی مخفی نمودن فعالیت های سیستم و ضبط اطلاعات ترافیک را سرقت می کند. بخش راه انداز این بدافزار بیش از اندازه پیچیده است و به گونه ای طراحی شده که خیلی مجزا از هم بوده و تشخیص آن مشکل است.
بد افزار Uroburos با نماد مار کبری یا اژدها به تبعیت از سمبل کهن در حال فعالیت می باشد. از قابلیت های این بدافزار مخفی بودن آن به مدت 3 سال و کم کم به تمام سیستم رخنه می کند و با توجه به شبکه های بسیار برجسته این بدافزار هنوز راهی برای مقابله با آن پیدا نشده است.  این بدافزار به صورت همتا ( peer-to-peer ) طراحی شده بدین معنی که سیستم های آلوده با هدایت مهاجمان از راه دور بین خودشان ارتباط برقرار می کنند. لازم به ذکر است هدف این بدافزار دولت ها، موسسات تحقیقاتی و یا شرکت های بزرگ می باشد و سیستم عامل Microsoft Windows 32,64 بیتی را پشتیبانی می کند.