آگهی استخدام انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف

اقوامی مسئول اطلاع رسانی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف گفت: انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتی شريف در سال 70، به همت مسئولان وقت دانشگاه و با همراهی عده‌ای از فارغ‌التحصيلان به منظور برقراری و تقويت پيوند ميان فارغ التحصيلان با يكديگر از يک طرف و بين فارغ‌التحصيلان و دانشگاه از طرف ديگر پايه گذاری شد.  
 
اقوامی اظهار داشت: با تحکیم ارتباط فارغ التحصيلان با دانشگاه، بازخورد خروجی های دانشگاه در دسترس دانشگاه قرار می گيرد و زمينه ارتباط صنعت با دانشگاه فراهم و در ساختاری بزرگتر، آسانی ارتباط ميان مراكز كار و كارآفرينی با فارغ التحصيلان متخصص، موجب گسترش زمينه های كسب كار در جامعه می شود.
وی با بیان اینکه فارغ التحصيلان می توانند با حمايت مالی و معنوی از دانشگاه موجب رشد روز افزون دانشگاه شوند و آن را به دانشگاهی ايده آل برای تحصيل فرزندان خود و جامعه تبديل كنند، انجمن فارغ التحصيلان برای شرکتهایی که از آن متخصصان است و قصد به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاه شریف را دارند، آگهی می دهد.
 
مسئول اطلاع رسانی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف افزود: این انجمن مستقیما فرصت شغلی ایجاد نمی کند و شرکتها درقبال پرداخت تعرفه متناسب، می توانند از سرویس اطلاع رسانی آن استفاده کنند.
 
تعرفه ها براساس سامانه اطلاع رسانی انجمن فارغ التحصيلان به شرح زیر است؛
 
انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف آگهی استخدام می دهد